ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីកោតសរសើរពីការកើនឡើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ជាមួយនឹងភាពល្អប្រសើររបស់កម្ពុជាក្នុងដំណើរចាកចេញពីបញ្ហាកូវីដ ខណៈដែលបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចំនួនកំពុងប្រឈមភាពតានតឹងនោះ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានសរសេរ…