កម្ពុជាមានសហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ និងក្រៅប្រព័ន្ធជាង១លានសហគ្រាស

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា មានសហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ និងក្រៅប្រព័ន្ធសរុបជាង ១លាន សហគ្រាស