ដំណឹងល្អ ! វេទិកាធុរកិច្ចស្តីពីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់អាជីវកម្ម នឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ MSMEs

សហគ្រិនខ្មែរ គ្រោងរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ច និងកិច្ចពិភាក្សាដែលផ្តោតសំខាន់លើប្រធានបទ «លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់អាជីវកម្ម» ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍

ពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិកកំពុងជួយជំរុញផលិតភាព និងប្រកួតប្រជែងដល់វិស័យ MSMEs នៅកម្ពុជា

ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-commerce) បាន និងកំពុងជួយជំរុញផលិតភាព និងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសមីក្រូ ធនតូច និង

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy