សប្ដាហ៍ដំបូងខែមិថុនា កម្ពុជាទទួលបានទុនវិនិយោគបន្ថែមជិត 100លានដុល្លារ

នៅក្នុងសប្ដាហ៍ដំបូងដើមខែមិថុនា ឆ្នាំ2021នេះ កម្ពុជាទទួលបានទុនវិនិយោគបន្ថែមថ្មីសរុបចំនួនជិត 100លានដុល្លារលើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រចំនួន3….

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy