ស្វែងយល់ពីបរិវត្តកម្មឌីជីថល (Digital Transformation)

បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបាន និងកំពុងដើរតួនាទីជាស្នូល និងចលករនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលមានភាពសម្បូរបែប ប្រសិទ្ធភាព និងផលិតភាព…..

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy