អាជីពការងារក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលឈរនៅលំដាប់ទី1 ដែលមានតម្រូវការបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ2021

នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារ និងតំណែងថ្មី ខណៈដែលអ្នកមានជំនាញដែលកំពុងមានតម្រូវការមួយចំនួនដូចជាអាជីវកម្មអនឡាញ សេវាសុខភាព ឬមតិកាឌីជីថល…

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញ SME នៅកម្ពុជាឱ្យប្រើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកាន់តែច្រើន?

បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី 4 ជាយុគសម័យថ្មីមួយ ដែលកំពុងវិវឌ្ឍន៍បន្តលើមូលដ្ឋាននៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតក្នុងបរិបទបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានដ៏ធំ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy