ចិន បំបែកកំណត់ត្រាលើការនាំចេញ ដែលមានកំណើនជិត 28 ភាគរយក្នុងខែឧសភា

ផលិតផលរបស់ចិនបានក្លាយទៅជាការផ្គត់ផ្គង់ដ៏ចំាបាច់ទៅនឹងតំរូវការរបស់ពិភពលោកដែលបានលោតឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ដុនដាបអស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំចុងក្រោយ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy