កម្ពុជាបន្ត​ផ្សព្វផ្សាយ​ពីសក្តានុពល និងកាលានុវត្តភាពវិនិយោគដល់​វិនិយោគិន ​និង​ម្ចាស់​សហគ្រាស​ជប៉ុន

កម្ពុជា​នៅតែបន្តទាក់ទាញ​វិនិយោគិនជប៉ុន​ចូលមកបណ្ដាក់ទុន​វិនិយោគ​បន្ថែមទៀត​ដើម្បីជួយជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​បង្កើតឱកាសការងារ​ដល់ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​

កម្ពុជា​បង្ហាញកាលានុវត្តន៍​ភាពវិនិយោគ​សំខាន់ៗដល់​វិនិយោគិន​បរទេស​

ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តមស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាបានបង្ហាញពីកាលានុវត្តន៍ភាពវិនិយោគដល់វិនិយោគិនបរទេស ព្រមទាំងជំរុញ និងលើកទឹកចិត្ត…