ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ មានជាង ១,៦៦២លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះប្រមាណ ៣៥ភាគរយ

តាមរយៈរបាយការណ៍ដែលចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថា គិតត្រឹមត្រីមាសទី1ដើមឆ្នាំ2021 ទំហំទុននៃការ វិនិយោគលើវិស័យសំណង់នៅ…