ក្រសួងទេសចរណ៍ ជំរុញចលនាទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកឱ្យបានចំនួន ១១ លាននាក់នៅឆ្នាំ២០២៣

ជាគោលដៅរួមរបស់ជាតិ តាមរយៈក្រសួងទេសចរណ៍ បាន និងកំពុងជំរុញចលនាទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកសម្រេចឲ្យបានប្រមាណ១១លាននាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ

AMS ECONOMY
@amseconomy