ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី អនុម័តកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទាន ៧៣ លានដុល្លារ ជួយដល់គម្រោងជលផលសមុទ្រ ប្រកប​ដោយនិរន្តរភាព

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការអនុម័តកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន ៧៣ លានដុល្លារ ដើម្បីបង្កើនភាព…