កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង ១៧០លានដុល្លារពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរយៈពេល៥ខែ ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង ១៧០លានដុល្លារ ពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍…

កម្ពុជាទទួលបានចំណូល ៦១១លានដុល្លារពីការនាំចេញកៅស៊ូ

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូកម្ពុជាបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថា ចំណូលសរុបឆ្នាំ២០២១ ពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ មានចំនួន ៦១១ ៧៧០ ៨១៤ដុល្លារ ក្នុងនោះចំណូលពីការនាំ…

AMS ECONOMY
@amseconomy