ស្វែងយល់ពីនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្មកម្ពុជា

និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម បំពេញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារក្នុងការគ្រប់គ្រង អភិវឌ្ឍវិស័យនិងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្មនៅកម្ពុជា

AMS ECONOMY
@amseconomy