ចំណុចសំខាន់ៗដែលគួរគិតមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះបង់រំលោះ

ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចប្បន្ននេះ គេកម្រនឹងយកប្រាក់ទាំងដុលទៅទិញអចលនទ្រព្យណាស់ ភាគច្រើនគឺទិញដោយការបង់រំលោះ ឬការយកកម្ចីពីធនាគារជាដើម។ ប៉ុន្តែ ទោះបីជាវិធីនេះ ក៏ដោយអ្នកទិញផ្ទះនៅតែអាចប្រឈមនឹងបញ្ហា ប្រសិនបើពួកគេមិនបានគិតគូឱ្យបានល្អិតល្អន់ ទេនោះ…