បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ Google បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលពីសមត្ថភាពគួរឲ្យបារម្ភនៃបច្ចេកវិទ្យា AI ថ្មីមួយឈ្មោះថា Lamda

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សអាមេរិក Google កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ បានធ្វើការបណ្តេញចេញនូវបុគ្គលិកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មម្នាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនក្រោយបុរសរូបនេះបានធ្វើការអះ…