៣ យ៉ាង ដែលបញ្ញាសិប្បនិមិ្មត AI កំពុងផ្លាស់ប្តូរអនាគតនៃការងារ

យោងតាមប្រភពពី Weforum បានលើកឡើងថា Generative AI កំពុងផ្លាស់ប្តូរការងារនាពេលអនាគតតាមវិធីបីយ៉ាង…