អាជីពជាអ្នកចែករំលែកបច្ចេកទេសដាំដុះតាមបណ្ដាញសង្គមកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាព

ការដាំដុះ ត្រូវការជាចំាំបាច់នូវបច្ចេកទេស ដែលធ្វើឱ្យការបង្កើតមាតិកាទាក់ទងនឹងការដាំដុះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាព

អ្នកជំនាញ ៖ ក្រៅពីជាឧបករណ៍សម្រាប់កម្សាន្ត បណ្ដាញសង្គម facebook ជាប្រភពចំណេះដឹងយ៉ាងសម្បូរបែបសម្រាប់កសិករ

បណ្ដាញសង្គម ដែលសម្ដៅទៅលើ facebook គឺជាកន្លែងមួយដែលមានការចែករំលែកជាច្រើនដោយមិនថាជាព័ត៌មាន វីដេអូ ការលក់ដូរផលិតផល ក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗយ៉ាង…