ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាបំណិនជីវិតមួយមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាបំណិនជីវិតមួយមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ ការសន្សំ និងការវិនិយោគ