ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ភ្នំពេញ ៖ ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់​ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។

ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ មិនត្រឹមតែអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវចំពោះការទទួលបាន និងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការតាមតម្រូវការនិងចំគោលដៅប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជារបាំងការពារមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជៀសផុតពីការឆបោក និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។

ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ – Financial Street» រដូវកាលទី ២ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ លោកស្រី ម៉ក់ រស្ម៊ី ប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបទប្បញ្ញត្តិ និងវាយតម្លៃហានិភ័យ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ជាឧបករណ៍គោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។ ការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការទាន់ពេលវេលាមានតម្លៃសមរម្យ និងមានកិច្ចការពារតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវ បានចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ តាមរយៈការផ្សាភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ការត្រៀមខ្លួនចំពោះការចំណាយមិនបានត្រៀមទុក ការទទួលបានការអប់រំឱ្យប្រសើរជាងមុន និងការកាត់បន្ថយវិសមភាពយេនឌ័រតាមរយៈការផ្តល់ឯករាជ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនជាដើម។

លោកស្រី ម៉ក់ រស្ម៊ី បានថ្លែងបន្តថា ឧបសគ្គមួយក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើន ដែលបាននិងកំពុងរារាំងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា គឺកម្រិតចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ជាបណ្ដុំនៃចំណេះនិងជំនាញទាំងឡាយ ដែលចាំបាច់ក្នុងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកស្រី ម៉ក់ រស្ម៊ី មានប្រសាសន៍ដូច្នេះថា ៖

“ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងគ្រប់គ្នា ដរាបណាយើងនៅតែប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ និង/ឬ រូបិយបណ្ណជាឧបករណ៍ដោះដូរ ទោះក្នុងទម្រង់ជារូបវ័ន្ត ឬឌីជីថល។ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ មិនត្រឹមតែអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវចំពោះការទទួលបាននិងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការតាមតម្រូវការនិងចំគោលដៅប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជារបាំងការពារទី១ របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជៀសផុតពីការឆបោក និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។”

ទោះជាយ៉ាង នេះក្តី លទ្ធផលនៃការអង្កេតរបស់អង្គការ OECD បានបង្ហាញថា កម្រិតចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅ កម្ពុជាមានត្រឹមតែ ១៨% ប៉ុណ្ណោះ នៅឆ្នាំ២០១៤។

ដោយសារបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចគាំពារអតិថិជន ជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រកបដោយចីរភាព រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពី បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ ក្នុងគោលដៅបង្កើនលទ្ធភាពទទួល បាននិងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ពី ៥៩% ទៅ ៧០% ព្រមទាំងកាត់បន្ថយអត្រាស្ត្រីដែលមិន ទាន់ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ពី ២៧% មក ១៣% ត្រឹមឆ្នាំ២០២៥។ អាទិភាពសំខាន់មួយក្នុង ចំណោមអាទិភាពទាំង៦ គឺការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងកិច្ចការពារអតិថិជន ព្រមទាំងការបង្កើនតម្លាភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបង្កប់នូវការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកស្រី ម៉ក់ រស្ម៊ី បានបញ្ជាក់ថា កន្លងមក ក្នុងនាមស្ថាប័នដឹកនាំមួយក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ តាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងអន្តរជាតិ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពជាច្រើន។

លោក តូច ចៅចេក សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានថ្លែងថា ការអប់រំអតិថិជនអំពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាតួនាទីដ៏សំខាន់របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ការបញ្ញាប ការយល់ដឹង និងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនកាន់តែច្រើន និងកាន់តែប្រសើរឡើងពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងជួយឱ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងវិស័យធនាគារកាន់តែរឹងមាំ ស្ថិរភាព និងភាពធន់។ ការណ៍នេះមាន ភាពចាំបាច់ និងទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងឲ្យមានការដាក់ចេញកម្មវិធីអប់រំ និងការបង្កើត មាតិកាអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាបន្តបន្ទាប់។

លោក តូច ចៅចេក បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា នឹងបន្តដាក់ចេញនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗទៀត បន្ថែមទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអប់រំចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់សាធារណជន។ បន្ថែមលើនេះ យើងក៏ សូម លើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ចូលរួមចែករំលែក និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផង ដែរ ដើម្បីពាំនាំនូវចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។”

លោកបានថ្លែងបន្តថា ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមាន សារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច នឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការពង្រីកលទូភាពទទួលបាន សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ការលើកកម្ពស់ឥរិយាបថហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ។

លោក​ ជំទាវ ឌិត នីតា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរួមមាន ការចេះរៀបចំទុកដាក់លុយកាក់ ចាត់ចែងចំណូលចំណាយ ការរក្សាទុកប្រាក់សន្សំ ការវិនិយោគ ការចេះគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឱ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីភាពរីកចម្រើនជាដើម គឺជាបំណិនជីវិតដ៏មានសារៈសំខាន់មិនអាចកាត់ផ្តាច់បាននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដែលជួយឱ្យយើងគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ​ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសអាចជៀសវាងការ​ជាប់បំណុលច្រើនលើសលុប។

លោកជំទាវ បានថ្លែងបន្តថា ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក៏ជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ផងដែរ​ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ។ ក្នុងន័យនេះចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកំពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងកំនើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តភាព។

លោកជំទាវ ឌិត នីតា មានប្រសាសន៍ដូច្នេះ ៖    

“ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលការលើកចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សារធារណៈជនជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្រ្តធំៗទាំង៤របស់សមាគម ព្រមទាំងដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការចូលរួមសហការយ៉ាងជិតស្និទក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ជាក់ស្តែងសមាគមបានចូលរួមគាំទ្រនូវការដាក់បញ្ចូលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទៅក្នុងការសិក្សាថ្នាក់បឋម និងវិទ្យាល័យ ព្រមទាំងចូលរួមរៀបចំនូវគំរោងសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុសហគម ដែលផ្តល់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ជនបង្គោល ដែលជាអជ្ញាធភូមិ ឃុំ ដើម្បីពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ជូនប្រជាជនតាមមូលដ្ឋាន។” 

លោកំទាវបានថ្លែងបន្តថា ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនអំពីហិរញ្ញវត្ថុនេះ គឺជាការងារដ៍ធំមួយដែលសមាគមតែងតែអនុវត្តយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ ហើយកិច្ចការនេះមិនមែនជាកិច្ចការដែល​សមាគមអាចសម្រេចទៅបានតែម្នាក់ឯងនោះទេ​​ គឺយើងខ្ញុំត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាធារណៈជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៍ត្រូវខិតខំស្វះស្វែងក្នុងការស្វែងយល់អំពីចំណុចសំខាន់ៗដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អ្នកជំនាញណែនាំដល់កសិករឱ្យចេះប្រើឱកាសដាំដំណាំតាមរដូវកាល និងក្នុងបរិបទមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

កសិករអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើប ដែលអាចជួយសន្សំទឹកបានរហូតដល់៤០ភាគរយ

ចំណេះដឹង ៖ ផ្អកដំឡូងឈើ ជាចំណីដ៏ល្អសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូក មាន់ និងទា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/07/2024

ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រេចដែលមានតម្លៃថ្លៃ គេអាចកែច្នៃមើម និងស្លឹកដំឡូងឈើ ធ្វើជាចំណីដ៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វជ្រូក មាន់ និងទា

លុចសំបួរ ជាប្រទេស​តូច​​មួយ​ក្នុង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ ប៉ុន្តែជា​ប្រទេស​មានជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/07/2024

យោងតាម IMF បានឲ្យដឹងថា ​ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) នៅប្រទេសលុចសំបួរមានជាង ១៣០ ០០០ ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់

ចំណេះដឹង ៖ ស្វែងយល់ពីអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺជាធនាគារកណ្ដាលតែមួយគត់របស់កម្ពុជា ដែលដើរតួនាទីជាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុ និងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា

​៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤​ ​ចិន​ឈរ​លើលំដាប់ទី​២ ក្នុងការបណ្តាក់ទុន​វិនិយោគនៅកម្ពុជា​ច្រើន​ជាង​គេ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/07/2024

ចិននៅតែឈរ​លំដាប់ខ្ពស់​ដែលមាន​វិនិយោគិន​ដាក់ទុន​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា​ច្រើនជាងគេ ជាក់ស្ដែង​៦ខែ ចិនបានដាក់ទុន​ជាង ​១,៣ពាន​លានដុល្លារ​

កូរ៉េផ្តល់ជំនួយឥតសំណង៨លានដុល្លារជួយកម្ពុជា កសាងសមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

ប្រទេសកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន៨លានដុល្លារអាមេរិកជួយកម្ពុជាលើការកសាងសមត្ថភាព និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សខាង ICT និងបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

វិស័យធានារ៉ាប់រង ជាសូចនាករក្នុងការវាស់វែងភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច វិស័យធានារ៉ាប់រងមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពរីកលូតលាស់ខ្លាំងក្លានោះទេ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគង ដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់របស់ភ្ញៀវទេសចរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រើប្រាស់រូបិយបណ្ណចាស់ៗ ទក់ រហែក

កូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករ/កសិករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មច្បាស់លាស់ ដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍជាតិ

តម្លៃប្រេងសកលធ្លាក់ចុះបន្តិច ខណៈដែលការនាំចូលប្រេងរបស់ចិនកើនឡើងយឺតជាងការរំពឹងទុក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ធ្លាក់ចុះត្រឹម៨៥,៦៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក WTI ធ្លាក់ចុះ នៅត្រឹម ៨២,៤៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល