រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេច​បន្ធូបន្ថយ ​និងអនុគ្រោះពន្ធលើ​វិស័យ​អចលនទ្រព្យមួយឆ្នាំទៀត

ស្ថានភាព​នៃវិស័យ​អចលនទ្រព្យនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើង​នៅឡើយ​ ដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​ពន្ធូ​បន្ថយ​ពន្ធលើ​អចលនទ្រព្យ​រហូតដល់ចុងឆ្នាំ២០២៤

យល់ដឹងអំពី​ការបង់ពន្ធលើ​អចលនទ្រព្យ

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ​មានសារ​សំខាន់​ក្នុង​ប្រមូលចំណូល​ពន្ធ សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ការ​ចំណាយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​​នៃប្រទេស​​នីមួយៗ​