កម្ពុជា ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាតំបន់ស្ដីពី 3R និងសេដ្ឋកិច្ចចក្រា ប្ដេជ្ញាចូលរួមធ្វើឱ្យតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកគ្មានសំណល់

សៀមរាប ៖ នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ជាថ្ងៃដែលក្រសួងបរិស្ថាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សហកាជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសជប៉ុនធ្វើឡើងនូវវេទិកា…