កំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រីមាសទី ៣ របស់អាម៉េរិកកើនឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុក

សហរដ្ឋអាម៉េរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេរបស់ពិភពលោក បានបង្ហាញភាពធន់របស់ខ្លួន ទោះបីជាធនាគារកណ្តាលបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោល ១១ ដងក៏ដោយ