កម្ពុជា និងទីផ្សារនៃប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP  មានការនាំចេញកើនឡើង គួរឱ្យកត់សម្គាល់

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបង្ហាញថា កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញតម្លៃ ៥,២៦ ពាន់លានដុល្លារទៅប្រទេសសមាជិក​(RCEP) ក្នុងរយៈពេល ៨ខែ កើនឡើងប្រមាណ ២២ភាគរយ