ការកើនឡើង​នៃគម្រោងបង្កើតរោងចក្រ​ សហគ្រាស ​ជំរុញ​ចលនា​ទិញ-លក់ដីធ្លី​នៅតាមតំបន់​សក្ដានុពល​

តម្រូវការនៃការ​ប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅតំបន់​រោងចក្រ​ ឧស្សាហកម្ម​នៅតែមាន​ខ្ពស់​ ខណៈការ​វិនិយោគលើ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​នៅតែ​លំហូរ

អគារការិយាល័យថ្មីមួយ​លេច​រូប​រាង​នៅក្នុង​តំបន់​ទួល​គោក​ ដើម្បី​​បំពេញតម្រូវការ​ទីផ្សដារ

អគារការិយាល័យ​ថ្មីមួយ​បានលេច​រូប​រាងឡើង​នៅក្នុង​តំបន់ទួលគោក​ ដើម្បីបម្រើ​សេចក្ដី​ត្រូវ​ការ​សម្រាប់អ្នក​មានតម្រូវការជួលធ្វើជា​ការិយាល័យ​