ប្រធាន CVEA បង្ហាញពី​សារសំខាន់នៃការ​វាយតម្លៃអចលនវត្ថុ​

ការ​វាយតម្លៃអចលនវត្ថុ​ពិតជា​មានសារ​សំខាន់​ណាស់ក្នុងការ​កំណត់​តម្លៃទៅតាម​តំបន់​នីមួយៗ​ ដើម្បីសម្រួល​ និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់​អ្នកលក់ ​និងអ្នកទិញ

យល់ដឹងពីការវាយតម្លៃគុណភាព និងការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទី  

ការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញឱ្យទីផ្សារស្វាយចន្ទីកាន់តែប្រសើរ មានគុណភាព និងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបរិភោគ

ការកំណត់ស្តង់ដារវាយតម្លៃអចលនវត្ថុក្នុងតំបន់នឹងជួយពង្រឹងវិស័យនេះកាន់តែរឹងមាំ

ស្ដង់ដារវាយតម្លៃអចលនវត្ថុនៅក្នុងតំបន់ នៅមិនទាន់បានកំណត់ និងទទួលយកអនុវត្តនៅឡើយនោះទេ ខណៈដែលស្តង់ដារនៃការកំណត់លើការវាយតម្លៃអចលនវត្ថុមានឥទ្ធិពលខ្លាំង