តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្មវិធីលើកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំនៅកម្ពុជា «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ» ត្រូវបានសម្ពោធដំណើរការផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការ

ភ្នំពេញ ៖ វិថីហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Street) គឺជាកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយទស្សនៈ និងគោលដៅវែងឆ្ងាយ (Roadmap) ដោយផ្តោតសំខាន់លើច្បាប់ គោលរការណ៍…