កម្ពុជារំពឹងទទួលបានរំហូរទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចំនួន ៣,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ

ភ្នំពេញ ៖ ថ្វីត្បិតតែបញ្ហប្រឈមពីសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រៅនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរក្ដី តែរំហូរទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងពីកំណើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ថានភាពកូវីដ-១៩បានប្រសើរ…

រដ្ឋាភិបាល សម្រេចហាមឃាត់ជនជាតិឥណ្ឌា និងជនបរទេសទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសឥណ្ឌាមិនឲ្យចូលកម្ពុជានោះទេ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈ ក្រសួង សុខាភិបាលបានសម្រេចធ្វើការហាមឃាត់ជនជាតិឥណ្ឌា និងគ្រប់ជនបរទេសទាំងអស់ដែលចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាឬឆ្លងកាត់ប្រទេស…

AMS ECONOMY
@amseconomy