ជប៉ុន ចាប់អារម្មណ៍ការវិនិយោគទីក្រុងឆ្លាតវៃនៅខេត្តបាត់ដំបង

បាត់ដំបង ៖ តាមរយៈសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា (JCA) បានបង្ហើបឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍មកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យផ្សេងៗ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy