គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញការបង្កើតធុរកិច្ចថ្មី

ភ្នំពេញ ៖ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា នឹងក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ការទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងស្រុក…

ស្ថាប័នជំនាញចំនួន២ ជំរុញសន្ធានកម្ម ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាសធុរកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ ប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងគោលបំណងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាសវិនិយោគរបស់កម្ពុជា ទន្ទឹមនឹងការជួយទ្រទ្រង់ឲ្យធុរកិច្ចនានាងើបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់…

ដំណឹងល្អ ! វេទិកាធុរកិច្ចស្តីពីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់អាជីវកម្ម នឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ MSMEs

សហគ្រិនខ្មែរ គ្រោងរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ច និងកិច្ចពិភាក្សាដែលផ្តោតសំខាន់លើប្រធានបទ «លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់អាជីវកម្ម» ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍

AMS ECONOMY
@amseconomy