ទោះបីជាមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែកង្វះពលកម្មនៅតែជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់ជប៉ុន

ឥឡូវនេះ ដោយសារបទដ្ឋានសង្គមប្រែប្រួលជុំវិញវិស័យការងារ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនត្រូវបង្ខំចិត្តសម្របខ្លួនដោយផ្តល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ កន្លែងធ្វើការដែលអាចបត់បែនបាន និងការគាំទ្រដល់បុគ្គលិករបស់ពួកគេ ដើម្បីជំរុញផលិតភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ច

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុននឹងកើនឡើងប្រសិនបើស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យ STEM បានកាន់តែច្រើន

ការកើនឡើងអ្នកធ្វើការជាស្ត្រីបានជួយដល់កង្វះកម្លាំងពលកម្មដ៏ខ្សោយរបស់ជប៉ុន បង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ និងជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន