ថៃ ពិចារណាយុទ្ធសាស្ត្រសេវាទេសចរណ៍ស្នាក់នៅតម្លៃ 1 យប់ 1ដុល្លារ

ក្រុមម្ចាស់អាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសថៃកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះបានដាក់ពាក្យស្នើសុំអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ថ្មីមួយដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy