ទឹកប្រាក់ជាង ៤ ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានខាតបង់ដោយសារបទឧក្រិដ្ឋលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណេតកាលពីឆ្នាំ ២០២០

ជារបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍ពិសេសរបស់អាមេរិក FBI កាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថា កាលពីឆ្នាំ2020 បទឧក្រិដ្ឋនៅលើប្រព័ន្ធ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy