ទីផ្សារ e-commerce របស់កម្ពុជាមើលឃើញថាមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក (e-commerce) របស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ ៩៧០ លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន កើនឡើង ១៩ភាគរយ ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០២០ ដែលមានត្រឹម…

កម្ពុជា កំពុងបង្វែរការអភិវឌ្ឍទៅលើប្រព័ន្ធ E-Commerce សម្រាប់ការទិញ-លក់ នាថ្ងៃអនាគត

បច្ចុប្បន្ន ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបម្រើឲ្យការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែនិយាយពី E-Commerce ពិតប្រាកដ គឺនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ និង

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy