អាជីវកម្មអនឡាញទាំងអស់អាចនឹងមិនរួចខ្លួនពីការចុះបញ្ជីផ្លូវច្បាប់ទេ

បច្ចុប្បន្ននេះ អាជីវកម្មជាច្រើនបានរីកដុះដាលឡើង ដោយក្នុងនោះអាជីវកម្មតាមបណ្តាញអនឡាញក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ផងដែរដែលកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំង….

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy