រយៈពេល ៤ខែ ​​ឆ្នាំ២០២២ គយប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធបានប្រមាណ ៨១៧ លាន​ដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរយៈពេល ៤ ដើមឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលពន្ធគយសម្រាប់ថវិកាជាតិប្រមាណ ៨១៩ លានដុល្លារអាមេរិក…

រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិប្រមាណ ៦,៣ ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងប្រមូលចំណូលចូលថវិការដ្ឋ ឬថវិកាជាតិប្រមាណ ៦,៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ស្មើនឹង ២០, ៦១% នៃ ផ. ស. ស. (ផលិតក្នុងស្រុកសរុប)…

ថវិកាជាតិម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ២០២២កើនឡើង ខណៈមានការបារម្ភពីរដ្ឋកើនបំណុល

ថវិកាសម្រាប់ចំណាយឆ្នាំ២០២២ នៅម៉ាឡេស៊ីមានប្រមាណ ៣៣២ ពាន់លានរីងហ្គីត ឬ ៨០ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈការចំណាយឆ្នាំ២០២១ មានត្រឹមតែ ៧៧ពាន់លានដុល្លារ

គម្រោងថវិកាជាតិឆ្នាំ២០២២ នឹងជំរុញវិស័យអចលនទ្រព្យឲ្យងើបតាមពីក្រោយវិស័យអាទិភាព

វិស័យអចលនទ្រព្យនឹងងើបក្រោយវិស័យអាទិភាពដូចជា វិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម ក្រោមការអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឆ្នាំ២០២២ ដែលមានទំហំរហូតដល់

កម្ពុជាទទួលបានថវិកាជាតិពីចំណូលពន្ធជិត ១ ១៦០លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល ៦ខែកន្លងទៅនេះ

នៅក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ការប្រមូលចំណូលពន្ធបង់ចូលថវិកាជាតិបានចំនួន ១ ១៥៩,៥…..

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy