គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំបង្ហាញពីលទ្ធផលដែលទទួលបានក្នុងឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការផ្តល់ឥណទានស្របតាមបបទបញ្ញាត្តិនៃធនាគារជាតិកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣កន្លងទៅនេះ គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ…

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឱ្យដឹងថា គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថលនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល បាន និងកំពុងដំណើរការរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោល…