ខេត្តចំនួន​ ២ ​ត្រូវបាន​រៀបចំ​បែងចែក​ដីធ្លី​សម្រាប់​ទាក់ទាញ​ការវិនិយោគក្នុង និងក្រៅ​ប្រទេស​

ខេត្តព្រះសីហនុ​ និង​ខេត្តសៀមរាប​ ត្រូ​វបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដោត​ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការ​រៀបចំជាតំបន់ទាក់ទាញ​អ្នកវិនិយោគ​ក្នុង និងក្រៅប្រទេស