សេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងការរំពឹងទុករបស់អ្នកជំនាញ

រហូតមកដល់ពាក់កណ្តាលត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2021នេះ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីន ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំង ពិបាក​ក្នុងការស្ទុះ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy