ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងវិស័យឯកជនបានសហការ​គ្នាជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) តំណាងវិស័យឯកជន បានសហការគ្នាតាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ…

ខណៈពេលបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុរីកចម្រើន បញ្ហាវិសមភាពឌីជីថល និងហានិភ័យសាយប័រមិនគួរមើលរំលងនោះទេ

ភ្នំពេញ ៖ បើទោះបីជាការរីកចម្រើន និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបន្តកើនឡើងឥតឈប់ឈរដែលនឹងនាំមកនូវគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដោយ,,,

ការលេចឡើងនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗទាមទារឱ្យមានការគិតគូរលើទិសដៅ និងគោលនយោបាយដើម្បីបង្កាហានិភ័យ

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗមានសក្តានុពលខ្ពស់ ទាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដែលនេះ…

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាដំណោះស្រាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ម្ចាស់ SMEs

ភ្នំពេញ ៖ ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបាន និងកំពុងក្លាយជាដំណោះស្រាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច…

សមាគមធំៗចំនួន៣ សហការគ្នាជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) សមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់…