គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែងតែលើកកម្ពស់របាយការណ៍ឥណទាន និងការវាយតម្លៃឥណទាន

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជាបាន និងកំពុងលើកកម្ពស់របាយការណ៍ឥណទាន និងការវាយតម្លៃហានិភ័យឥណទានតាមរយៈការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាដែលមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ទិន្នន័យឥណទានទាន់ពេលវេលា ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន។ លើសពីទៅទៀត គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុក៍មានយន្តការ និងយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីបញ្ចៀសឥណទានផងដែរ។

ទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់របាយការណ៍ឥណទាន និងការវាយតម្លៃហានិភ័យឥណទាន កើតឡើងដោយសារសកម្មភាពឥណទានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រសិទ្ធភាពនៃការតាមដាន និងការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារឥណទានមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។ បទប្បញ្ញត្តិត្រួតពិនិត្យដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់ត្រូវពង្រឹង ដើម្បីបញ្ចៀសការខ្ចីប្រាក់ពីច្រើនគ្រឹះស្ថាន និងបំណុលលើសលប់។

លោក កាំង តុងងី អ្នកនាំពាក្យសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានថ្លែងថា គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែងតែមានយន្តការ និងយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីជាដំណោះស្រាយជូនអតិថិជនដែលជួបនឹងបញ្ហាឥណទានរបស់ខ្លួន ដែលនេះហើយត្រូវបានស្គាល់ជាប្រភេទឥណទានមានហានិភ័យ។ លោកបន្តថា គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែងតែលើកកម្ពស់របាយការណ៍ឥណទាន និងការវាយតម្លៃហានិភ័យឥណទាន ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានដែលអាចកើត។

បច្ចប្បន្ន ទាក់ទៅនឹងឥណទានមានហានិភ័យមានការកើនឡើង លោក តុងងី បានលើកឡើថា វាគឺជារឿងដែលត្រូវបានរំពឹងទុកជាមុនហើយ ដោយសារតែធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីចាកចេញពីវិបត្តិកូវីដ១៩ ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងអត្រាគ្រប់គ្រងបាន។

លោកបានបន្តថា ៖

“កាលពី២ឆ្នាំមុន យើងមានការបន្ធូរបន្ថយច្រើនដើម្បីសម្រួលដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ នេះទៅ យើងត្រូវការពង្រឹងវិស័យរបស់យើងឡើងវិញ ដូច្នេះបានជាយើងរឹតបន្តឹងលើការរៀបចំឥណទានឡើងវិញជូនអតិថិជនពីឆ្នាំ ២០២២ នេះ ហើយយើងក៏ដឹងថា វានឹងជំរុញឱ្យមានឥណទានមានហនិភ័យមានកើន ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងបាន”

លោក តុងងី បានឱ្យដឹងបន្តថា ទាក់ទៅនឹងឥណទានមានហានិភ័យ និងទាក់ទងនឹងយន្តការដោះស្រាយនៅពេលដែលអតិថិជនមានបញ្ហា វាមានច្បាប់ច្រើនទាក់ទងនឹងរបៀបដោះស្រាយ ហើយបើផ្អែកលើប្រកាស និងច្បាប់ផ្សេងៗ ទើបគ្រឹះស្ថាននីមួយៗ មានរៀបចំជាសកម្មភាព និងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជន។

លោកបានថ្លែងថា នៅពេលអតិថិជនមានបញ្ហា គ្រឹះស្ថាននឹងធ្វើការស្វែងយល់ថា តើអតិថិជនពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមមែន ឬគាត់មានការគេចវេស ប៉ុន្តែបើគេរកឃើញថា អតិថិជនពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមមែន គេនឹងផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍ គេអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ (អតិថិជន) បង់តែការប្រាក់ ឬពន្យាពេលនៃការសងត្រឡាប់។ លោកបន្តថា ក្នុងករណីខ្លះ គេអាចបន្ថែមឥណទានដើម្បីស្រោចស្រង់អាជីវកម្មរបស់គាត់ ហើយអំឡុងប្រទេសមានប្រក្រតីឡើងវិញពីវិបត្តិកូវីដ១៩ យុទ្ធសាស្ត្រនៃការសងអាចប៉ះពាល់លើប្រភេទឥណទាន ឬអាចធ្លាក់ក្រេឌីតនៅ CBC។

ជាក់ស្ដែងនៅ ( Latest Data of CDC) គុណភាពនៃឥណទានបុគ្គលដែលវាស់វែងដោយអនុបាតនៃឥណទានសំណងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃ (30+DPD) មានភាពប្រសើរជាងមុន ដោយអនុបាតបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅគ្រប់តំបន់។ អនុបាទ 30+DPD ធ្លាក់ចុះពី ២,៥៧%នៅត្រីមាសទី២ ដល់ ២,០៣% ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ នេះ។ ក្នុងចំណោមផលិតផលទាំងបីនោះ ផលិតផលដែលមាន អនុបាទ ៣០+DPD ខ្ពស់បំផុតគឺ ប័ណ្ណឥណទាន ជាមួយនឹងអនុបាតចំនួន ៤,៥៨%។ ចំនួនសមតុល្យឥណទានមិនដំណើរការលើសពី៣០ថ្ងៃ មានការធ្លាក់ចុះជារួម -១៧% នៅទូទាំងតំបន់។ ការធ្លាក់ចុះដែលច្រើនជាងគេនៃចំនួនទឹកប្រាក់ឥណទានសំណងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃគឺនៅ តំបន់ឆ្នេរដែលបានធ្លាក់ចុះ ចំនួន -២៤%, តំបន់ទំនាបធ្លាក់ចុះចំនួន -១៩%  តំបន់ខ្ពង់រាបចំនួន -១៤%, ហើយតំបន់ទន្លេសាបមានការធ្លាក់ចុះចំនួន -៩%។

យោងតាមធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ទិន្នន័យឥណទានទាន់ពេលវេលា ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន តាមរយៈការវាយតម្លៃហានិភ័យឥណទានឲ្យបានសមរម្យ។ កង្វះទិន្នន័យទាន់ពេលវេលា អំពីអ្នកខ្ចីប្រាក់ ឬបញ្ហាដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណបណ្ណច្រើនប្រភេទរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ ធ្វើឲ្យព័ត៌មានផ្ដល់ដោយការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាមានភាពខ្វះចន្លោះ។ ដោយសារសហគមន៍ សង្គហសមាគម កំពុងក្លាយជាអ្នកផ្តល់ឥណទានដ៏សំខាន់ ការតាមដាន និងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍របស់សហគមន៍ សង្គហសមាគម ទៅការិយាល័យ ឥណទានកម្ពុជាជាការចាំបាច់។ ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងឥណទានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ការងារអាទិភាព គឺការពង្រឹងការិយាល័យឥណទានកម្ពុជានិងកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ ដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធភាពសងរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់សក្តានុពល៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់