ស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកស្ទួយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ បើទោះបីជាស្ថិតក្នុងបរិការណ៍ដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលពីការថមថយនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសកលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរឹតត្បិត ប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាបន្តរក្សាបាន​ភាពធន់ និ​ងរឹងមាំ ហើយស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារ ​បានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកស្ទួយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី៣0 ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ថាប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាត្រូវបានបន្តអភិវឌ្ឍឱ្យកាន់តែរឹងមាំ ហើយស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារ​បានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកស្ទួយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាក់ស្តែង បើទោះបីជាលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសកលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរឹតត្បិត ហើយធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន៣ បានដួលរលំកាលពីដើមឆ្នាំ២០២៣ ដែលបានបង្កការព្រួយបារម្ភនៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ក៏ប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជានៅតែ រក្សាបាន​ភាពធន់និ​ងរឹងមាំ។

ស្ថានភាពដើមទុននិងសន្ទនីយភាពបន្តមានកម្រិតខ្ពស់ជាងបទប្បញ្ញត្តិ ខណៈដែលអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការបានកើនឡើងបន្តិច ប៉ុន្តែស្ថិតនៅកម្រិតទាបដែលមិនបង្កជាហានិភ័យដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនោះឡើយ។ ឥណទាននិងប្រាក់បញ្ញើមានកំណើន ១៣,៨% និង ៦,៤%  រៀងគ្នា ដែលបានរួមចំណែកគាំទ្រដល់ការស្តារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមវិស័យនានា។

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ មានប្រសាសន៍ដូច្នេះថា ៖

“ស្ថិរភាពល្អប្រសើរនៃប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជា គឺដោយសារកន្លងមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអនុវត្តនយោបាយម៉ាក្រូនិងមីក្រូប្រុងប្រយ័ត្នប្រកបដោយស្មារតីបុរេសកម្ម ហើយការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធធនាគារ និងការធ្វើស្ត្រេសតេស្តលើភាពរឹងមាំនៃគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំ។”

ស្របតាមការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ច និងជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចាកចេញពីវិបត្តិ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានតម្រូវឱ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរៀបចំឡើងវិញនិងរៀបចំសំវិធានធនឱ្យបានសមស្រប ព្រមទាំងបានអនុវត្តឡើងវិញនូវទ្រនាប់ដើមទុនខនស៊ើវេសិន ១,២៥% ត្រឹមចុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ និងគ្រោងអនុវត្តពេញលេញ ២,៥% នៅចុងឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីពង្រឹងភាពធន់នៃគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការប្រឈមនឹងវិបត្តិផ្សេងៗ ដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនាពេលអនាគត។

អត្រាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចជារូបិយប័ណ្ណក៏ត្រូវបានបង្កើនឡើងវិញពី ៧% ដល់ ៩% នៅដើមឆ្នាំនេះ និងគ្រោងដំឡើងដល់កម្រិតដើមមុនវិបត្តិកូវីដ-១៩ (១២,៥%) ចាប់ពីឆ្នាំ២០២៤ ប៉ុន្តែ អត្រាប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចជារៀលត្រូវបានរក្សាក្នុងកម្រិត ៧% ដដែល ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលឱ្យកាន់តែច្រើន។ ក្រៅពីនេះ សេវាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបន្តពង្រីកវិសាលភាព ដែលបានលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្ន។

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ មានប្រសាសន៍បន្តថា យ៉ាងណាមិញ កំណើននៃការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុក៏ភ្ជាប់ជាមួយនូវហានិភ័យ ដូចជា ស្ថានភាពបំណុលលើសលប់និងការកើនឡើងនៃឥណទានមិនដំណើរការ ក្នុង​ការណីដែល​ការយល់ដឹងពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជននៅមានកម្រិត។ អាស្រ័យហេតុនេះ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងកិច្ចការពារអតិថិជនក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាលំដាប់ ដើម្បីពង្រឹងការប្រើប្រាស់ឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ ជាអតិបរមាពីការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គិតត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាមានធនាគារពាណិជ្ជ ៥៩ ធនាគារឯកទេស ៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ៥ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនទទួលប្រាក់បញ្ញើ ៨២ គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ ១១៨ គ្រឹះស្ថានភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ១៧ អ្នកដំណើរការតតិយភាគី ៦ គ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ ៣៥ អ្នកផ្តល់សេវាប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាន ១ ការិយាល័យតំណាងធនាគារបរទេស ៦ និង អាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ ២ ៨៩០។ ទ្រព្យសកម្មរបស់ប្រព័ន្ធធនាគារមានកំណើន ៩,៩% ដល់ ៣៣៣,៤ ទ្រីលានរៀល (៨២,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងនោះ វិស័យធនាគារគ្របដណ្ដប់ប្រមាណ ៨៥% នៃទ្រព្យសកម្មសរុប ស្របពេលដែលវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវិស័យភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុមានចំណែក ១៤,៤% និង ០,៦% រៀងគ្នា៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

អាជីវកម្មកែច្នៃភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 13/06/2024

សហគ្រាសទឹកអំពិលទុំស្នាដៃអ្នកម្តាយ TAPT ជាសហគ្រាសដែលកំពុងផលិតភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...