រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងចាក់បញ្ចូលទុនជាង ៩ ពាន់លានដុល្លារក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល

ភ្នំពេញ៖ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងលើ “សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ២០២២-២០២៤” ខណៈរាជរដ្ឋភិបាលគ្រោងចាក់បញ្ចូលបរិមាណទុនសរុបចំនួន ៩ ២០១ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ២០២២-២០២៤ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។

ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ីផាន អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់តាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ខ្លូននៅថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ថា កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ២០២២-២០២៤ សរុបប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ ៣ ០៦៧លានដុល្លារអាមេរិក តម្រូវការចំណាយសរុបសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ដើម្បីឲ្យបានស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃការប្រែប្រួលថ្លៃទំនិញ និងអតិផរណាហើយក៏ផ្អែកលើបរិមាណហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការដែលដៃគូអភិវឌ្ឍធ្លាប់បានសន្យា។

កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ៣ឆ្នាំរំកិល ២០២២-២០២៤ ដែលក្នុងនោះរួមមាន “ គម្រោងកំពុងដំណើរការ” គឺជាគម្រោងដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត ឬមានកិច្ចសហការ ហើយការអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះនឹងត្រូវបន្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល២០២២-២០២៤ និង “គម្រោងសម្រាប់អនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ឬគម្រោងថ្មី” ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល២០២២-២០២៤ ដោយចែកចេញជាពីរផ្នែក (១) គឺជាការប្រមូលព័ត៌មានស្តីពី “គម្រោងសម្រាប់អនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ និង(២) គឺជាការប្រមូលព័ត៌មានស្តីពីគម្រោងសរុប ៦៧៣ គម្រោងនៃកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល២០២២-២០២៤ ដោយមានចំនួន ១៨៥ ជាគម្រោងកំពុងដំណើរការ ត្រូវការទុនចំនួន ៥ ៨១៧លានដុល្លារអាមេរិក និងចំនួន ៤៨៨គម្រោង ជាគម្រោងសម្រាប់អនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ដែលត្រូវការទុនចំនួន ៣ ៣៨៤លានដុល្លារអាមេរិក។

ជាសរុបបរិមាណទុនតាមឆ្នាំរបស់កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ២០២២-២០២៤ រួមមាន ៖ ឆ្នាំ២០២២ ចំនួន ៣ ៦៩៨លានដុល្លារអាមេរិក ឆ្នាំ២០២៣ ចំនួន ៣ ៣៣៩លានដុល្លារអាមេរិក និងឆ្នាំ២០២៤ ចំនួន ២ ១៦៤លានដុល្លារអាមេរិក។

បរិមាណទុនសរុបចំនួន ៩ ២០១លានដុល្លារអាមេរិកនៃកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ២០២២-២០២៤ រួមបញ្ចូលនូវបរិមាណទុនដែលបានសន្យាផ្តល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូអភិវឌ្ឍរួចហើយមានចំនួន ៧ ៧១៣,៣លានដុល្លារអាមេរិក (ក្នុងនោះពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន ៤៧៧,១លានដុល្លារអាមេរិក និងពីដៃគូអភិវឌ្ឍចំនួន ៧ ២៣៦,២លានដុល្លារអាមេរិក) ដោយត្រូវការទុនបន្ថែមចំនួន ១ ៤៨៧,៧លានដុល្លារអាមេរិក។

ការវិភាជទុនដល់គម្រោងនានារបស់កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ២០២២-២០២៥ ទៅតាមវិស័យដូចបានកំណត់នៅក្នុង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ រួមមាន ៖ ១១,៨% នៃតម្រូវការចំណាយវិនិយោគសាធារណៈសរុបសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច ៣៧,៦% នៃតម្រូវការចំណាយវិនិយោគសាធារណៈសរុបសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ៤៤,២% នៃតម្រូវការចំណាយវិនិយោគសាធារណៈសរុបសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង ៦,៤% នៃតម្រូវការចំណាយវិនិយោគសាធារណៈសរុបសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងក្នុងវិស័យសេវានិងកម្មវិធីអន្តរវិស័យ។

ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ីផាន បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

«ដោយឈរលើក្របខ័ណ្ឌទស្សនៈរួមមួយ ដែលកំណត់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៃការវិនិយោគក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច យើងអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជារួមបានថា ការធានាឲ្យមាននូវកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈមួយ ដែលនឹងត្រូវរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូល ក៏ដូចជាធ្វើជាឧបករណ៍ផ្នែកគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រែក្លាយគោលនយោបាយអាទិភាពជាតិឲ្យទៅជាការពិតជាក់ស្តែងគឺជាប្រការចាំបាច់នៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ច»។

ឯកឧត្តមបានថ្លែងបន្តថា ក្នុងបរិការណ៍នេះ ដើម្បីសម្រេចបាននូវចំណុចដៅនៃកំណើនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជារួម និងតាមវិស័យនៅក្នុងដំណាក់កាលផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ការធ្វើឲ្យកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល សម្រាប់អនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ តាមរយៈការស្នើឡើងនូវគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងការតម្រឹមតម្រង់ធនធានអភិវឌ្ឍន៍ដ៏មានកម្រិតរបស់យើងមកជាមួយនឹងអាទិភាពរបស់ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ទាមទារឲ្យមានការបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការធានានូវគុណភាពនៃព័ត៌មានស្តីពីគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ដែលក្រសួងស្ថាប័នត្រូវផ្តល់មកក្រសួងផែនការសម្រាប់ការរៀបចំ កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល៕


ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ ទទួលបានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការក្នុងនាមជាផ្សារបោះដុំស្របច្បាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ ៖ ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាបណ្តាអាជីវករទូទៅចំពោះប្រភេទទំនិញលក់បោះដុំ និងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឱ្យមានរបៀបរៀបរយ…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ន.ម.ក. និង ADB ជំរុញដំណើរការនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព និងកាលានុវត្តភាពសម្រាប់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានសហការគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដំណើរការនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ៖ កម្ពុជាលើកកម្ពស់អាស៊ាន និងផ្ដោតលើចលនាការនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន

(ដាវ៉ូស-ក្លូស្ទើរ, ស្វីស) ៖ ប្រធានបទ « ទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីអាស៊ាន និងតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២ » បានក្លាយជាការពិភាក្សាពិសេស ដែលរៀបចំឡើងនៅវេទិកា…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

រថយន្តអគ្គិសនីកំពុងចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់ទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនជាង ១៦,៥លានគ្រឿង

យោងតាមទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ IEA ដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះថា ប្រតិបត្តិការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងទីផ្សារពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ២០២១ទទួលបាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី (Bamboo Finance Plc) ចូលរួមយុទ្ធនាការបរិច្ចាកឈាម ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិត

ភ្នំពេញ ៖ ខណៈតម្រូវការឈាមដើម្បីសង្រ្គោះអាយុជីវិតមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយការផ្គត់ផ្គង់ឈាមបានធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈមក…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុកំពុងគាំទ្រសង្វាក់ផលិតកម្មរោងចក្រ សហគ្រាសជាង១៧០

នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានទាំងគម្រោងរោងចក្រផលិតសំបកកង់ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពល និងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីតំបន់អឺរ៉ុប

(ដាវ៉ូស-ស្វីស) ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពល និងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនៅតំបន់អឺរ៉ុប..
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ប្រធានប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ចង់ឃើញកម្ពុជាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទាញប្រយោជន៍ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

ស្វីស ៖ រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តម បណ្ឌិត កៅ គឹមហួន បានឱ្យដឹងថា ស្ថាបនិក និងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក បានបង្ហាញពីបំណងចង់ឃើញនូវការបង្កើត…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ONiON Mobility Assembly Plant Officially Launched

Cambodia is evolving into a more prosperous foreign investment destination and towards green development by 2050 in Southeast Asia and with the world…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករំពឹងថាធូរស្រាលបន្តិចវិញ ក្រោយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាយក្សចិន និងអាមេរិកត្រូវបានដោះស្រាយ

បញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាស់រវាងមហាយក្សចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តជម្លោះចំពោះការតម្លើងពន្ធនៅឡើយខណៈដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយនេះបានកើតមានឡើងតាំងតែ…