ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ ២០ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ ការកើនឡើងនៃប្រាក់បញ្ជើរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ការកើនឡើងតម្លៃទីផ្សារ ការកើនឡើងប្រាក់បញ្ជើរាជរដ្ឋាភិបាល ការប្រែប្រួលថ្លៃមាស និងអត្រាប្តូរប្រាក់ និងចំណូលពីការវិនិយោគទុនបម្រុងអន្តរជាតិ បានជំរុញឱ្យទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាកើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ២០២២។

របាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ដែលចេញផ្សាយកាលថ្មីៗនេះបានឱ្យដឹងថា ទុនបម្រុងអន្តរជាតិបានកើនឡើងដល់ ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (កើន ១២,៣%) បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ២០២២។ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិមានកម្រិតខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ដែលស្មើនឹងជាង ៧ ខែ នៃការនាំចូលទំនិញ និងសេវានាគ្រាបន្ទាប់។

ការវិនិយោគទុនបម្រុងអន្តរជាតិរងសម្ពាធពីការប្រែប្រួលស្ថានភាពទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងកំណើនយឺតនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ ការវិនិយោគទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងមានភាពបត់បែនខ្ពស់។ ហានិភ័យនៃការវិនិយោគត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដោយគោរពតាមសេចក្តីណែនាំការវិនិយោគ និងផ្អែកលើគោលការណ៍គ្រប់គ្រងទុនបម្រុងអន្តរជាតិប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សន្ទនីយភាព និងទទួលបានចំណូលសមស្រប។

សេចក្តីណែនាំការវិនិយោគត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មចំនួន ២ លើកនៅឆ្នាំ២០២៣ ដោយបានកែសម្រួលសមាសភាគនៃចំណែកទុនបម្រុងវិនិយោគ និងរូបិយប័ណ្ណ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើននៃតម្រូវការសន្ទនីយភាព និងលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់យកឱកាសបង្កើនចំណូលពីការប្រែប្រួលនៃអត្រាការប្រាក់នៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើនការវិនិយោគលើសញ្ញាប័ណ្ណបៃតង (Green bonds) និងសញ្ញាប័ណ្ណដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ច (ESG) ដែលបោះផ្សាយដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិធំៗនៅប្រទេសចិន កូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន និងនៅតំបន់អឺរ៉ុប ក្នុងគោលដៅរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយវិនិយោគប្រកបដោយការទទួលសខុសត្រូវទៅលើបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចល្អ រក្សាបានចីរភាព សុវត្ថិភាពនៃការវិនិយោគទុនបម្រុងអន្តរជាតិនិងស្របតាមនិន្នាការនៃការវិនិយោគសកល។

ជុំវិញនឹងគ្រប់គ្រងទុនបម្រុងអន្តរជាតិ លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ស្ថិតក្នុងបរិការណ៍នៃភាពមិនច្បាស់លាស់សេដ្ឋកិច្ច និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ការវិនិយោគទុនបម្រុងអន្តរជាតិអាចមានបញ្ហាប្រឈមច្រើន ដែលទាមទារឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ នឹងតាមដានជាប្រចាំពីសភាពការណ៍ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ព្រមទាំងគោរពគោលការណ៍អាទិភាព គឺសុវត្ថិភាព សន្ទនីយភាព និងចំណូល។

យោងតាមរបាយការណ៍បានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបានថយចុះមក ១៧,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ធៀបនឹង ២០,៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដែលស្មើនឹងប្រមាណ ៧  ខែ នៃការនាំចូលទំនិញ និងសេវា សម្រាប់គ្រាបន្ទាប់ (ខ្ពស់ជាងកម្រិតអប្បបរមាចំនួន ៣ ខែ សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍)។ ការថយចុះនេះ គឺដោយសារទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកទទួលរងសម្ពាធ ខ្លាំងពីការរឹតបន្តឹងនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់បណ្តាធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសេស ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក ដែលបានធ្វើឱ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឡើងថ្លៃ និងតម្លៃមូលបត្រធ្លាក់ចុះ។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ទុនបម្រុងអន្តរជាតិ (Foreign Exchange Reserves) គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសមួយ ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុ ទុកប្រើប្រាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ ដូចជាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ជញ្ជីងទូទាត់ ប្រសិនបើមានតម្រូវការ, ការធ្វើអន្តរាគមន៍លើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់ និងការរក្សាជំនឿទុកចិត្តលើរូបិយវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) បានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ ត្រូវរក្សាកម្រិតទុនបម្រុងអន្តរជាតិឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។ IMF បានកំណត់កម្រិតគ្រប់គ្រាន់នេះ ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបទំហំទុនបម្រុងអន្តរជាតិទៅនឹងចំនួនខែនៃការនាំចូលទំនិញនិងសេវានៅគ្រាខាងមុខ។ ហើយចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ កម្រិតគ្រប់គ្រាន់អប្បបរមានៃទុនបម្រុងអន្តរជាតិដែលគួរមានគឺចំនួន ៣ ខែ នៃការនាំចូលទំនិញនិងសេវានៅគ្រាខាងមុខ។

ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងជាលំដាប់ ដែលអាចធានាលើការនាំចូលទំនិញនិងសេវាបានកម្រិតជាង ៧ខែ ច្រើនជាងទុនបម្រុងអន្តរជាតិ ដែលបានកំណត់ដោយ IMF ដែលកម្រិតអប្បបរមាសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍គួរមាន ត្រឹម ៣ ខែ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

អាជីវកម្មកែច្នៃភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 13/06/2024

សហគ្រាសទឹកអំពិលទុំស្នាដៃអ្នកម្តាយ TAPT ជាសហគ្រាសដែលកំពុងផលិតភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...