ទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបង្ហាញសមិទ្ធផលធំៗដែលសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ៖ វិស័យមូលបត្របាន និងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃ​ការកៀរគរ និងបែងចែកមូលធនពីភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចដែលមាន សមត្ថភាពហិរញ្ញប្បទានទៅភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចដែលមា​នតម្រូវការ​ហិរញ្ញប្បទាន និងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ ប្រកបដោយបរិយាបន្ន និរន្តរភាព និងនវានុវត្តន៍។

បន្ទាប់ពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានរបស់វិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា ដោយ​ហេតុថាស្របពេលដែលសហគ្រាស អាជីវកម្មនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការកៀរគរមូលនិធិដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មទីផ្សារមូលបត្រ​គឺជាប្រភពទុនដ៏សំខាន់មួយដោយមិនចាំបាច់ត្រូវតែមានវត្ថុបញ្ចាំនោះទេ។ 

សម្រាប់ទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក) ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណបៃតងដែលស្របតាមស្ដង់ដាអាស៊ាន ការជួញដូរ នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ ការដាក់ចេញនូវក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិថ្មីៗ និង ន.ម.ក. ក៏ជាប្រធានប្តូរវេននៃវេទិកា ទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន ដែលមានសមាជិកជានិយ័តករមូលបត្រនៃប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ ហើយដែលក្នុងនាមជាប្រធាន ន.ម.ក.ក៏សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនសម្រាប់វេទិកានេះ ហើយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សមាជិកទាំងអស់។

ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ  ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃនិយ័តករកម្ពុជាបានថ្លែងនៅរបាយការណ៍សមិទ្ធផលឆ្នាំ២០២២ថា​ក្នុងឆ្នាំ២០២២ និយ័តករមូលប័ត្រកម្ពុជា(ន.ម.ក.) បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣ ដើម្បីបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ និងចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនចំនួន ១ បានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅទីផ្សារកំណើន និងក្រុមហ៊ុនចំនួន ២ បានបោះផ្សាយលក់សញ្ញាបណ្ណ ដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនចំនួន ១ បានបោះផ្សាយលក់សញ្ញាបណ្ណបៃតង ស្របតាមស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណបៃតងអាស៊ាន ហើយដែលព័ត៌មានអំពីសញ្ញាបណ្ណបៃតងនេះ ក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់វេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ានផងដែរ។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ន.ម.ក. បានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រចំនួន ១៨ ក្រុមហ៊ុន ដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនចំនួន ៩ បានបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ( ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៧.បានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ​នៅទីផ្សារគោល និងក្រុមហ៊ុនចំនួន ២ បានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅទីផ្សារ កំណើន) និងក្រុមហ៊ុនចំនួន ៩បានបោះផ្សាយ​លក់មូលបត្របំណុល ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង ១៨ នេះបានប្រមូលសាច់ប្រាក់សរុប ចំនួន ១.២៦៦, ៣០៣ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណជា ៣១៦,៥៧ លានដុល្លារអាមេរិក) និងមានមូលធនូបនីយកម្មទីផ្សារធៀបនឹង ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន ៦,៧៦%។ 

ទន្ទឹមនឹងនេះ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២២ នេះផងដែរ ន.ម.ក. បានផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណដល់ ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មមូលបត្រចំនួន ១៩ ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មឧបករណ៍និស្សន្ទុះចំនួន ២៧ ក្រុមហ៊ុន និងក្រុមហ៊ុនធ្វើ អាជីវកម្មគម្រោងវិនិយោគរួមចំនួន ២៩ ក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់​ការអនុញ្ញាត ការទទួលស្គាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាក្នុងវិស័យ មូលបត្រចំនួន ២៧. ក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់លេខអត្តសញ្ញាណវិនិយោគិន​ចំនួន ៣៥.៩៦៨ និងបានផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ សាធារណជន វិនិយោគិនសក្តានុពល ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ​សក្តានុពលសរុបចំនួន ១៥.៦៥២ នាក់។ ដើម្បីពង្រឹងនូវសណ្តាប់ធ្នាប់ ទំនុកចិត្ត និងវិជ្ជាជីវះជំនាញក្នុងទីផ្សារ ន.ម.ក.បានរៀបចំវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលនិងការប្រឡង និងកម្មវិធីអប់រំ វិជ្ជាជីវៈបន្តក្នុងវិស័យមូលបត្រចំនួន ២៣ លើក ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២.១៨៩ នាក់។

ព្រមជាមួយនឹងសមិទ្ធផលទាំងនេះ ក្នុងនាមជាប្រធានវេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ ន.ម.ក. បានកំណត់បេសកកម្មអាទិភាព​ចំនួន៣ រួមមាន ការងើបឡើងវិញ បរិយាបន្ន និងភាពធន់ ដើម្បីសម្រេចនូវផែនការសកម្មភាពវេទិកាទីផ្សារ មូលធនអាស៊ានឆ្នាំ​២០២១-២០២៥ និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ទីផ្សារមូលធននិរន្តរភាពអាស៊ាន។ ក្រោមកិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែងក្នុងភាពជាប្រធាន ន.ម.ក. បានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដោយបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវ៖ ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណ ផ្សារភ្ជាប់និរន្តរភាពអាស៊ាន ស្តង់ដាមូលនិធិទំនួលខុសត្រូវនិងនិរន្តរភាពអាស៊ាន ឃ្លាំងឌីជីថលនៃគម្រោងវិនិយោគរួមអាស៊ាននិង៤កញ្ចប់ក្របខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់​សញ្ញាបណ្ណគោលដៅនិរន្តរភាពនៅក្នុងអាស៊ាន ព្រមទាំងការរៀបចំនូវសន្និសីទអន្តរជាតិដែលមានអ្នកចូលរួមដោយ​ផ្ទាល់ និងតាមអនឡាញមកពីតំបន់ផ្សេងៗទូទាំងសាកលលោក។

លោក ស៊ូ សុជាតិ បានថ្លែងអំណរគុណ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួម នៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍ វិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា និងសូមអំពាវនាវដល់ស្ថាប័ន និងតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលជាគុណប្រយោជន៍​ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមជារួម។ របាយការណ៍សមិទ្ធផលនេះ គឺជារបាយការណ៍បង្ហាញនូវសមិទ្ធផលធំៗដែល ន.ម.ក. សម្រេចបានជារួម ស្របតាមទិសដៅការងារដែល ន.ម.ក. បានដាក់ចេញដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជាព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់​យើង៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី នឹងចុះ MOU ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ