វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបន្តចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ជនបទ

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបន្តចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដល់ប្រជាជន ជាពិសេសប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទ និងបានរួមចំណែកបង្កើនលទ្ធភាពដល់សាធារណជនក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ។

ជាក់ស្ដែង ទ្រព្យសកម្មកើនឡើង ១៨,៥% ដល់ ៤៤,៤ ទ្រីលានរៀល (១០,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងនោះ ឥណទានកើនឡើង ២១,៤% ដល់ ៣៨,៩ ទ្រីលានរៀល (៩,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលគាំទ្រដោយកំណើនមូលនិធិភាគទុនិក ២០,៣% ដល់ ៩,៨ ទ្រីលានរៀល (២,៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។ ជាមួយគ្នានេះ ប្រាក់បញ្ញើកើនឡើង ១៤% ដល់ ១៩,៤ ទ្រីលានរៀល (៤,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កាលពីថ្មីៗនេះ។

ឥណទានរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្ដល់ដល់វិស័យសំខាន់ៗ ដូចជា ក្រុមគ្រួសារ ៣៣,២% ពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញ ២៣,៣% កសិកម្ម ១៧,៨% សេវាកម្ម ១៣,៦% និង វិស័យផ្សេងៗ ១២,១%។ ទន្ទឹមនឹងការចូលរួមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានរួមចំណែកបង្កើនលទ្ធភាពដល់សាធារណជនក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈ គណនីប្រាក់បញ្ញើ និងការកើនឡើងគណនីឥណទានដល់ចំនួន ២,៧ លានគណនី និង ២,១ លាន គណនី រៀងគ្នា។

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើជាមធ្យមរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារៀល និងជាដុល្លារអាមេរិក មានកម្រិត ៩,២% និង ៨,៥% រៀងគ្នា។ ទន្ទឹមនេះ អត្រាការប្រាក់ឥណទានជាមធ្យមជារៀល មានកម្រិត ១៥,២% និងជាដុល្លារអាមេរិក មានកម្រិត ១៤,៤%។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយរក្សាបាននូវអនុបាតសាធនភាព ២០,៦% និងអនុបាតក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព ១៥៦,៧% ជាដើម។ ជាមួយគ្នានេះ លទ្ធភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបន្តមានស្ថិរភាព ដោយ Return on Asset (ROA) និង Return on Equity (ROE) មានកម្រិត ៣% និង ១៣,៦% រៀងគ្នា ខណៈដែល NPL ឬឥណទានមិនដំណើរការ មានកម្រិតប្រមាណ ២,៥%។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបន្ត ធ្វើទំនើបកម្មនិងពិពិធកម្មសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការដល់ ១ ១០៩ ទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេស។

លោក កាំង តុងងី​ អ្នក​នាំពាក្យ​សមាគម​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២២ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា មានអតិថិជនឥណទានចំនួន ២ ១០១ ៨០១ គណនី (កើនឡើង ១០ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១) ដោយមានទំហំឥណទានសរុប ៩ ៣៨៤ លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិច (កើនឡើង ២០ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១)។ ដោយឡែកសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មានទំហំសរុប ៤៧១៥លានដុល្លា (កើនឡើង ១៤ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១) ខណៈចំនួនអតិថិជនមានចំនួនសរុប ២ ៧០២ ០៤០ គណនី (កើនឡើង ៤ភាគរយ)។

លោកបានថ្លែងបន្តថា ដូចការរំពឹងទុក បន្ទាប់ពីការរឹតបន្តឹងយន្តការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ ដើម្បីពង្រឹងស្ថេរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ឥណទានប្រឈមហានិភ័យ (PAR 30+) បានកើនឡើងដល់ ២,៥ភាគរយ សម្រាប់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅដំណាច់ឆ្នាំ២០២២ បើធៀបនឹង ១,៨ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១។ បុគ្គលិកបំរើការក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក៏មានកំណើនប្រមាណ ៧ភាគរយ ដោយកើនឡើងពី ២៨ ៨៧៣នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដល់ ៣០ ៨៥៣នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២២។

លោកបានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ទិន្នន័យបង្ហាញពីភាពរឹងម៉ាំនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជា ក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ រួមនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លះៗបណ្តាលមកពីសង្គ្រាមរុស្សីលើអ៊ុយក្រែន។ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នឹងផ្តោតអាទិភាព លើការជម្រុញកំណើនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដោយធ្វើការលើកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចការពារអតិថិជន ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវិស័យ។ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ប្តេជ្ញាធានាអោយបាននូវតួនាទីដ៏ចាំបាច់របស់វិស័យ ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”

ជាមួយនេះ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានថ្លែងថា ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ (សំដៅទាំងគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ) ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគាំទ្រគោលនយោបាយ ដែលបានដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល សំដៅរក្សាបាននូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាបន្ន។

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ បានបន្តថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបន្តពង្រឹងស្ថិរភាព ភាពធន់ និងវឌ្ឍនភាពក្នុងប្រព័ន្ធ ដោយបានដាក់ចេញនូវវិធានការម៉ាក្រូប្រុងប្រយ័ត្ននានា ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យជាប្រព័ន្ធ និងការប៉ះទង្គិច មកលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ទន្ទឹមនេះ ការត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែជាការងារអាទិភាពមួយ ដែលត្រូវអនុវត្តឱ្យស្របតាមនិយាមថ្មីនៃការត្រួតពិនិត្យផ្អែកលើហានិភ័យ និងទស្សនៈអនាគត។

ឯកឧត្តម បានបន្តថា បច្ចុប្បន្ន ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តផែនទីចង្អុលផ្លូវ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្អែកលើហានិភ័យ និងទស្សនៈអនាគត ដោយបានធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ និងដាក់ចេញបទប្បញ្ញត្តិជាបន្តបន្ទាប់ ស្របតាមការអភិវឌ្ឍរបស់ទីផ្សារក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និងស្ដង់ដារ ត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិ ជាពិសេសស្តង់ដារបាសែល។ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននិងកំពុងបន្តអនុវត្តការងារបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចការពារអតិថិជន ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ស្ដីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗ។ ការជំរុញការងារបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅធានាឱ្យប្រជាជនទូទៅមានលទ្ធភាពទទួលបាននិងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការទាន់ពេលវេលា សមស្របតាមតម្រូវការមានតម្លៃសមរម្យ និងមានកិច្ចការពារតាមផ្លូវច្បាប់៕”


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ