ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២២ ផ.ស.ស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់រំពឹងកើនឡើងដល់ ១ ៨៤២ ដុល្លារអាមេរិក

ភ្នំពេញ ៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា នឹងមានកំណើនក្នុងអត្រា ២,៤% ខណៈដែលការវាយតម្លៃឡើងវិញរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិធំៗនាពេលថ្មីៗនេះ ក៏បានយល់ស្របលើអត្រាកំណើនប្រហាក់ប្រហែលគ្នា គឺក្នុងរង្វង់ប្រមាណ២%។ ដោយឡែក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថា នឹងសម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៤,៨% ហើយ ផសស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ ១ ៨៤២ ដុល្លារអាមេរិក ធៀបនឹង ១ ៧៣០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០២១ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ នៅឡើយ បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១ និងការបន្តរីករាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណាបំប្លែងថ្មី ដែលបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និង ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងកំពុងដាក់សម្ពាធកាន់តែធ្ងន់មកលើថវិកាជាតិ ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ ក៏បានរំលេចអំពីក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២២ ក៏ដូចជាការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈម និងហានិភ័យ ទាំងទិដ្ឋភាពខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ចីរភាពនៃកំណើន និងនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេស។ ដូច្នេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយហានិភ័យចម្បងៗជាយថាហេតុ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជំរុញអនុវត្ត«ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២២» ដែលនឹងត្រូវបានដាក់ចេញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ដោយឈរលើសសរស្តម្ភចំនួន ៣ (ឬហៅថា 3Rs)។

សសរស្តម្ភទី១-ការស្តារ (Recovery) តាមរយៈការកសាងមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឱ្យវិលទៅស្ថិតលើមាគ៌ានៃកំណើនឡើងវិញ ដោយផ្តោតលើការធានាសុវត្ថិភាព ការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ ការរក្សាលំនឹង និងការធ្វើឱ្យរស់រវើកឡើងវិញនូវធុរកិច្ចដែលមានសក្ដានុពល ជាពិសេស ក្នុងវិស័យដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង និងការបង្កើតការងារបន្ថែមឱ្យបានច្រើន និងឆាប់រហ័ស សំដៅលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជន។

សសរស្តម្ភទី២-ការកែទម្រង់ (Reform) តាមរយៈការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការ កែទម្រង់សំខាន់ៗជារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលរួមមានជាអាទិ៍ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាស និងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការវិនិយោគ និងធុរកិច្ចការជំរុញ និងការអភិវឌ្ឍឌីជីថលូបនីយកម្មក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ទាំងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន និងសសរស្តម្ភទី៣-ការកសាងភាពធន់ (Resilience) តាមរយៈការពង្រឹងការត្រៀមខ្លួន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ ឬស្ថានភាពស្រដៀងគ្នា ដែលអាចផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគតដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសុខាភិបាល និងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម ដែលរឹងមាំ និងមានប្រសិទ្ធភាព ក៏ដូចជាផ្ដោតលើវិស័យគន្លឹះមួយចំនួនទៀតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការធានានូវចីរភាព និងបរិយាប័ន្ននៃការស្តារ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច។

សូមបញ្ជាក់ថាក្របខ័ណ្ឌថវិកាឆ្នាំ២០២២ត្រូវបានកំណត់ ៖

១-ចំណូលក្នុងប្រទេសថវិកាជាតិដែលបានគ្រោងប្រមាណ ២៥,៦ ទ្រីលានរៀល សមមូលនឹងប្រមាណ ៦,៣ ពាន់លានដុល្លារ ត្រូវជា ២០,៦១% នៃ ផសស មានកំណើន ១៩,៣% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០២១។ ក្របខ័ណ្ឌថវិកា ឆ្នាំ២០២២ មានគោលដៅបង្កើនចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋឱ្យបានស្មើនឹង ១៩,៥៦% នៃ ផសស ដែលមានកំណើនចំនួន ១,១៤ ពិន្ទុភាគរយនៃ ផសស ធៀបនឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ ពោលគឺនឹងសម្រេចបានខ្ពស់ជាងគោលដៅនៃការប្រមូលចំណូលចរន្តថវិការដ្ឋ ដែលត្រូវបានកំណត់ឱ្យកើនជាមធ្យម ០,៣ ពិន្ទុភាគរយ នៃ ផសស ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូល ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ ។

២- ចំណាយសរុបថវិកាជាតិ ត្រូវបានគ្រោងចំនួនប្រមាណ ៣៤,៧ ទ្រីលានរៀល, សមមូលនឹងប្រមាណ ៨,៥ ពាន់លានដុល្លារ ស្មើនឹង ២៧,៩៥% នៃ ផសស , មានកំណើន ៨,៤% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនោះចំណាយចរន្តថវិការដ្ឋត្រូវបានគ្រោងចំនួន ២០,៨ ទ្រីលានរៀល សមមូលនឹងប្រមា​ណ ៥,១ ពាន់លានដុល្លារ ត្រូវជា ១៦,៧៩% នៃ ផសស, កើនឡើង ១១,២% ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ២០២១ ៕


ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ន.ម.ក. និង ADB ជំរុញដំណើរការនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព និងកាលានុវត្តភាពសម្រាប់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានសហការគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដំណើរការនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ៖ កម្ពុជាលើកកម្ពស់អាស៊ាន និងផ្ដោតលើចលនាការនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន

(ដាវ៉ូស-ក្លូស្ទើរ, ស្វីស) ៖ ប្រធានបទ « ទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីអាស៊ាន និងតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២ » បានក្លាយជាការពិភាក្សាពិសេស ដែលរៀបចំឡើងនៅវេទិកា…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

រថយន្តអគ្គិសនីកំពុងចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់ទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនជាង ១៦,៥លានគ្រឿង

យោងតាមទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ IEA ដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះថា ប្រតិបត្តិការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងទីផ្សារពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ២០២១ទទួលបាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី (Bamboo Finance Plc) ចូលរួមយុទ្ធនាការបរិច្ចាកឈាម ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិត

ភ្នំពេញ ៖ ខណៈតម្រូវការឈាមដើម្បីសង្រ្គោះអាយុជីវិតមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយការផ្គត់ផ្គង់ឈាមបានធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈមក…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុកំពុងគាំទ្រសង្វាក់ផលិតកម្មរោងចក្រ សហគ្រាសជាង១៧០

នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានទាំងគម្រោងរោងចក្រផលិតសំបកកង់ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពល និងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីតំបន់អឺរ៉ុប

(ដាវ៉ូស-ស្វីស) ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពល និងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនៅតំបន់អឺរ៉ុប..
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ប្រធានប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ចង់ឃើញកម្ពុជាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទាញប្រយោជន៍ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

ស្វីស ៖ រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តម បណ្ឌិត កៅ គឹមហួន បានឱ្យដឹងថា ស្ថាបនិក និងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក បានបង្ហាញពីបំណងចង់ឃើញនូវការបង្កើត…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ONiON Mobility Assembly Plant Officially Launched

Cambodia is evolving into a more prosperous foreign investment destination and towards green development by 2050 in Southeast Asia and with the world…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករំពឹងថាធូរស្រាលបន្តិចវិញ ក្រោយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាយក្សចិន និងអាមេរិកត្រូវបានដោះស្រាយ

បញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាស់រវាងមហាយក្សចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តជម្លោះចំពោះការតម្លើងពន្ធនៅឡើយខណៈដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយនេះបានកើតមានឡើងតាំងតែ…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៖ ទ្រព្យសកម្មក្នុងស្រុកសុទ្ធនៃគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើបានបន្តកើនឡើង

ភ្នំពេញ ៖ ទ្រព្យសកម្មក្នុងស្រុកសុទ្ធនៃគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើបានបន្តកើនឡើងតិចតូចកាលពីដើមត្រីមាសដំបូង ឆ្នាំ២០២២ ធៀបនឹងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ខណៈទ្រព្យសកម្មបរទេសសុទ្ធនៃវិស័យ…