ការបណ្តុះបណ្តាលវប្បធម៌សន្សំប្រាក់នឹងធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង

ភ្នំពេញ ៖ ការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានទម្លាប់សន្សំ និងបំប្លែងការសន្សំនេះជាទុនវិនិយោគ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ និងស្ថានភាពបន្ទាន់ ខណៈការបង្កើនការបណ្តុះបណ្តាលវប្បធម៌សន្សំជាជាងការខ្ចីឥណទាននឹងធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។

– ការលើកទឹកចិត្តប្រជាជនពេញវ័យឱ្យមានទម្លាប់សន្សំ និងបំប្លែងការសន្សំនេះជាទុនវិនិយោគ

ការសន្សំរបស់ប្រជាជនពេញវ័យនៅកម្ពុជាមានកម្រិតទាប ដោយសារតែកត្តាជាច្រើន ក្នុងនោះចំណូលទាប និងមិនទៀងទាត់ជាកត្តាចម្បង (៥៨% នៃប្រជាជនពេញវ័យ) ដែលធ្វើឱ្យលទ្ធភាពសន្សំនៅមានកម្រិត។ ការណ៍នេះជាររបាំងក្នុងការបង្កើតមូលធននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច និងការកៀរគរមូលនិធិតាមរយៈវិស័យធនាគារ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រជាជនភាគច្រើនសន្សំនៅផ្ទះ ឬសន្សំក្រៅផ្លូវការ ដែលបង្ហាញថា ប្រជាជនមានតម្រូវការសន្សំខ្ពស់ តែប្រភេទសន្សំផ្សេងៗ មិនទាន់អាចបំពេញតាមតម្រូវការនេះ។

ក្រុមអ្នកសន្សំ និងសហគមន៍ សង្គហសមាគមបានផ្តល់សេវាសន្សំដែលមានចំណាយទាប ឬដោយមិនមានរបាំងចំពោះការប្រើប្រាស់ ហេតុដូច្នេះការកៀរគរប្រាក់សន្សំទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងទម្រង់ជាការសន្សំទៀងទាត់ និងកាតព្វកិច្ច។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ប្រជាជនសន្សំប្រាក់នៅផ្ទះគឺដោយសារមានសន្ទនីយភាពខ្ពស់ និងងាយស្រួលដោះស្រាយស្ថានភាពបន្ទាន់។ ករណីទាំងនេះបង្ហាញថា ប្រជាជនមានលទ្ធភាពសន្សំក្នុងទំហំទឹកប្រាក់តូចៗ ហើយការកៀរគរប្រាក់សន្សំអាចធ្វើទៅបាន។

ការប្រើប្រាស់ឥណទានមានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ចំណាយជីវភាពទូទៅ (១៥%) និងដោះស្រាយស្ថានភាពបន្ទាន់ (៧%) ។ ការណ៍នេះបង្ហាញថា ប្រជាជនទទួលបានមូលនិធិតាមរយៈសេវាឥណទាន ហើយប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលដែលមានកម្រិត សម្រាប់ទូទាត់សងឥណទានជាជាងសន្សំ។ ការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនពេញវ័យសន្សំប្រាក់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ និងស្ថានភាពបន្ទាន់ និងជួយដល់ការកៀរគរប្រាក់សន្សំ ហើយការបង្កើនការបណ្តុះបណ្តាលវប្បធម៌សន្សំជាជាងការខ្ចីឥណទាន នឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។

ស្ត្រី(៤៦%) មានការសន្សំច្រើនជាងបុរស(៣៩%)ដែលមានគម្លាត៧%។ យន្តការសន្សំដែលពេញនិយមជាងគេ គឺការសន្សំតាមរយៈអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការ សម្រាប់ស្ត្រី (៣៧%) និងបុរស (២៨%) ដែលស្ត្រីខ្ពស់ជាងបុរស ៩% ។ ទោះយ៉ាងណា ការស្រាវជ្រាវរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធន អង្គការសហប្រជាជាតិលើមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យធំ អំពីការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន(ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យទទួលបានពីអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៤ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគ្របដណ្តប់ប្រមាណ ២០% នៃទីផ្សារឥណទាន និងសន្សំ) បានបង្ហាញថា ទំហំប្រាក់សន្សំជាមធ្យមរបស់ស្ត្រីមានកម្រិតទាបជាងខ្លាំង បើធៀបនឹងបុរស ហើយគណនីទាំងនោះស្ទើរតែគ្មានសកម្មភាព។ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូល និងប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យធំដែលបែងចែកអតិថិជនតាមយេនឌ័រជាតម្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មសម្រាប់ស្ត្រី ហើយផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទីផ្សារ និងយុទ្ធសាស្ត្របែងចែកអតិថិជន។

-វប្បធម៌សន្សំជាទ្រព្យសកម្មបង្កើតចំណូលដល់អតិថិជន ប៉ុន្តែបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់មូលធនសម្រាប់អន្តរការីយកម្ម 

វប្បធម៌សន្សំជាសាច់ប្រាក់ និងជាទ្រព្យសកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយ។ ចំណូលពីការសន្សំជាសាច់ប្រាក់មានកម្រិត ខណៈដែលការសន្សំជាទ្រព្យសកម្មផ្ដល់ចំណូល តាមតម្លៃទីផ្សារ។ ការសន្សំជាសាច់ប្រាក់មានភាពងាយស្រួល មិនមានចំណាយប្រតិបត្តិការ និងមានសន្ទនីយភាពខ្ពស់ ខណៈបច្ច័យនៃការសន្សំជាទ្រព្យសកម្មរូបវន្ត ធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ដើមទុនសម្រាប់ អន្តរការីយកម្ម។

ដូច្នេះ កត្តាសំខាន់គឺត្រូវរកមធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនប្តូរមកប្រើប្រាស់សេវាសន្សំជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្ដល់ចំណូលប្រកួតប្រជែង។ សេវាសន្សំទាំងនោះ រួមមានសេវាដែលបង្កើតចំណូលពីទ្រព្យសកម្មរូបវន្ត ដូចជាការជួញដូរទ្រព្យសកម្មទាំងនោះក្នុងទីផ្សារខូមូឌីធី។ ជាងនេះទៅទៀត ការធ្វើឲ្យសេវាសន្សំមានតម្លៃសមរម្យ និងងាយទទួលបាន ជាកម្លាំងផលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនប្រើប្រាស់ និងទទួលយកសេវាសន្សំ។

កាលានុវត្តភាពសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការប្រើប្រាស់កត្តាជំនឿទុកចិត្ត ដើម្បីពង្រីកទីផ្សារ : ជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនពេញវ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុមាន កម្រិតខ្ពស់ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ជំនឿទុកចិត្តនេះ ដើម្បីបង្កើនមូលដ្ឋានអតិថិជននៅឡើយ ខណៈដែលជំនឿទុកចិត្តលើអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការមានកម្រិតទាប។ ប៉ុន្តែ ការប្រើប្រាស់សេវាសន្សំឆ្លុះបញ្ចាំងរូបភាពផ្ទុយគ្នាទៅវិញ។ ជាក់ស្ដែង ក្រុមអ្នកសន្សំជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការមានចំនួនសមាជិកច្រើនលើសលប់ ដោយសារអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន។ ដូច្នេះ កាលានុវត្តភាពសម្រាប គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីជំនឿទុកចិត្តនេះ គឺការដោះស្រាយបញ្ហា ផ្សេងៗដែលរារាំងអតិថិជនមិនឲ្យទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថាន។

ការសន្សំនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានចាត់ទុកថាមានចំណាយខ្ពស់ ដោយសារមានកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ ថ្លៃថែទាំគណនី និងតម្រូវឲ្យមានសមតុល្យអប្បបរមា ព្រមទាំងមានចំណូលការប្រាក់ទាប។ ការបង្កើតសេវាសន្សំជាកញ្ចប់ដែលមានទឹកប្រាក់តូចៗ ការប្រាក់ខ្ពស់ និងអត្ថប្រយោជន៍ប្រសើរជាងមុនដល់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ នឹងផ្តល់កាលានុវត្តភាពក្នុងការកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់សន្សំ។

យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តការសន្សំ ៖ ជំរុញ និងគាំទ្រការបង្កើតសេវាសន្សំដែលភ្ជាប់នឹងការផ្ទេរប្រាក់(ជាពិសេសការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងដែន) -លើកទឹកចិត្តអតិថិជនក្នុងការបង្កើនការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ(សេវាសន្សំ សេវាឥណទាន សេវាទូទាត់ និងសេវាធានារ៉ាប់រង) និង-ធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធការពារប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ប្រជាជនមានប្រាក់ចំណូលទាប និងរស់នៅជនបទ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ