ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់កម្ចីពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ!

ភ្នំពេញ ៖ នាពេលកន្លងមក សាធារណៈជនតែងតែដឹង​ និងឮនាទីរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនានាដល់ប្រជាជន ប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់ពីតួនាទីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ។ តើលោកអ្នកដឹងទេថា អី្វទៅជាទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន ? ដូច្នេះ ថ្ងៃនេះ AMS សូមលើកឡើងពីការប្រើប្រាស់កម្ចីប្រកបដោយជំនួលខុសត្រូវ ជាមួយសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្ចី ជូនសាធារណៈជនឱ្យបានជ្រាប។​

ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្ចីប្រកបដោយជំនួលខុសត្រូវ អតិថិជនត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដជូនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ឬភ្នាក់ងារឥណទាន ដែលខ្លួនមានបំណងប្រើប្រាស់កម្ចី។ ឧទាហរណ៍ ៖ លោក ក ស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ ដើម្បីទិញម៉ូតូសម្រាប់ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារ ដែលបង្កើតជាប្រាក់ចំណូលត្រឡប់វិញ ដូច្នេះ លោក ក ត្រូវប្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាទីលំនៅជាក់ស្តែង ស្ថានភាពការងារ ប្រាក់ចំណូល និងស្ថានភាពគ្រួសារជាដើម ជាមួយនឹងបំណងរបស់ខ្លួនបានឱ្យជាក់លាក់ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានដែលខ្លួនដាក់ស្នើសុំ។

បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពី លោក ក រួច នោះគ្រឹស្ថាននឹងចាប់ផ្តើមសិក្សាលក្ខខណ្ឌរបស់លោក ក មុននឹងផ្តល់កម្ចីជូនលោក ក ហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថាន ដែលលោក ក បានស្នើសុំ លោក ក ត្រូវមានកាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសសត្រូវក្នុងការសងត្រឡប់ទៅគឹ្រះស្ថាននោះវិញ។ មួយវិញទៀត លោក ក ពិតជាប្រើប្រាស់កម្ចីទៅទិញម៉ូតូ ដើម្បីធ្វើជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារ បង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារ និងមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់ពិតប្រាកដមែន នោះមានន័យថា លោក ក កំពុងប្រើប្រាស់កម្ចីប្រើប្រាស់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ។

ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើ លោក ក ប្រើប្រាស់កម្ចីទិញម៉ូតូនោះ ខុសគោលដៅ ហើយបែរយកលុយនោះលេងល្បែងស៊ីសង នោះមានន័យថា លោក ក កំពុងប្រើប្រាស់កម្ចីប្រកបដោយការខ្វះទំនួលខុសត្រូវ ដែលអាចឈានជាប់ទន្ទាក់បំណុលលើសលុប ដោយសារតែលោក ក មិនបានប្រើប្រាស់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ និងមិនមានគោលច្បាស់លាស់។

ទន្ទឹមនេះ អតិថិជនត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឥណទាន ហើយត្រូវនឹងគោលបំណង ដែលខ្លួនដាក់ស្នើសុំ។ ឧទាហរណ៍ ស្នើសុំកម្ចីក្នុងគោលបំណងពង្រីកអាជីវកម្ម។ ពិសេសនេះទៅទៀតនោះ អតិថិជនយល់អំពីលក្ខខណ្ឌ័ និងខចែងក្នុងកិច្ចសន្យា និងគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌ័ទាំងនោះ។

ទន្ទឹមការប្រើប្រាស់កម្ចីប្រកបដោយជំនួលខុសត្រូវទៀតសោត អតិថិជនក៏ត្រូវយល់ដឹងពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមុនសិន មុននឹងអតិថិជនប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគារ។ ត្រូវយល់ដឹងពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច ពីព្រោះថាអតិថិជនម្នាក់ៗត្រូវតែពិនិត្យមើលកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញាវត្ថុឱ្យបានច្បាស់លាស់ថា តើកិច្ចសន្យានោះត្រឹមត្រូវឬទេ?

បើអតិថិជនពិនិត្យឃើញថា កិច្ចសន្យានោះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួន នោះត្រូវសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីពិនិត្យកិច្ចសន្យា ឬកែតម្រូវកិច្ចសន្យានោះម្តងទៀត ជៀសវាងទទួលប្រាក់កម្ចីហើយបានតវ៉ា។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើនៅក្នុងកិច្ចសន្យានោះអតិថិជននៅមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អតិថិជនមានសិទ្ធិ ដើម្បីឱ្យស្ថាប័នផ្តល់ប្រាក់កម្ចីពន្យល់ឱ្យបានច្បាស់នៅចំណុចសំខាន់ៗដែលខ្លួនមិនយល់។ ទន្ទឹមនឹងសិទ្ធិនេះដែរ អតិថិជនក៏ត្រូវដឹងផងដែរពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនថា តើក្រោយទទួលប្រាក់កម្ចី ហើយនោះតើកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនមានអ្វីខ្លះ ហើយត្រូវគោរពតាមលក្ខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាយ៉ាងណាខ្លះ? ដូច្នេះសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីជារឿងសំខាន់ដែលអតិថិជនគ្រប់រូបមិនអាចមើលរំលងបានទេ។

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញាវត្ថុ ឬធនាគារ និងប្រើប្រាស់កម្ចីបានជោគជ័យ អតិថិជនត្រូវសិក្សាពីលក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដូចជា ៖ អតិថិជនត្រូវពិនិត្យលើលទ្ធភាពសងត្រឡប់របស់ខ្លួន ទៅកាន់ស្ថាប័នដែលប្រើប្រាស់កម្ចី មានប្រភពចំណូលច្បាស់លាស់ មានទីតំាងអចិន្រ្តៃយ៍ និងមានគោលបំណងនិងផែនការអាជីវកម្ម ដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ខ្លួថា តើប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអ្វីឱ្យបានច្បាស់លាស់?

ជារួម មុននឹងសម្រេចជ្រើសរើសកម្ចីពីស្ថាប័នណាមួយ អ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីត្រូវតែដឹងថា ខ្លួនមានទំនួលខុសត្រូវ សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចី៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ