ស្ករត្នោតសរីរាង្គកំពង់ស្ពឺ កំពុងតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ