ចំណេះដឹង៖ ស្វែងយល់ពីអំណាចនៃធនាគារពិភពលោក

ធនាគារពិភពលោក គឺជាស្ថាប័នអភិវិឌ្ឍន៍អន្តរជាតិមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយ១៨៧ប្រទេស។ តួនាទីរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺកាត់​បន្ថយ​ភាពក្រីក្រដោយ​ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកនៃប្រទេសក្រីក្រដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងបង្កើនគុណភាព​កម្រិត​ជីវភាពប្រជាជន។ ធនាគារ​ពិភពលោកក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដ៏ធំជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍។

ធនាគារពិភពលោកមាននាយកដ្ឋានជំនាញដែលប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទិន្នន័យបានពីការស្រាវជ្រាវ ដើម្បីផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ប្រទេស​ជា​សមាជិក​ក្នុងវិស័យ​នានា​ដូចជាវិស័យសុខភាព អប់រំ អាហារូបត្ថម្ភ ហិរញ្ញវត្ថុ យុត្តិធម៌ ច្បាប់ និងបរិស្ថានជាដើម។ បន្ថែមពីនេះធនាគារ​ពិភ​ព​លោកក៏មាន​វិទ្យាស្ថាន​ធនាគារ​ពិភពលោក ដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់រដ្ឋាភិបាល និងមន្រ្តីជំនាញនៅលើពិភពលោកតាមរយៈ​ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងវិទ្យាស្ថានអប់រំក្នុងស្រុក។

ដំណើរការបង្កើតធនាគារពិភពលោកធនាគារពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៤៤ ដើម្បីជួយកសាង ទ្វីបអឺរ៉ុប​និងជប៉ុនបន្ទាប់ពីរង​ការខូតខាតក្នុង​សង្គ្រាមលោកលើកទី២ ដែលមានឈ្មោះផ្លូវការជា ធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍន៍ (International Bank for Reconstruction and Development ឬ IBRD) ។ នៅពេលចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៤៦ ធនាគារពិភពលោកមានសមាជិកចំនួន ៣៨ប្រទេស។

តើយើងត្រូវការធនាគារពិភពលោកទេ?

បើគ្មានស្ថាប័នដូចធនាគារពិភពលោកទេ ប្រទេសក្រីក្រនៅលើពិភពលោកមានវិធីតិចតួចណាស់ក្នុង​ការទទួលបានប្រាក់សម្រាប់ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលត្រូវការ។ គម្រោងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយប្រជាជនឱ្យទទួលបានការអប់រំ ការរស់​នៅ​ប្រកបដោយសុខភាពល្អ ទទួល​បានការងារធ្វើ ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនក្លាយជាពលរដ្ឋសកម្ម។

តើធនាគារពិភពលោកត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេច?

ធនាគារពិភពលោកបានបង្កើតអង្គការថ្មីៗ ដែលមានជំនាញក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នា។ អង្គការទាំងអស់នេះរួមគ្នា ត្រូវបានគេហៅថាក្រុមធនាគារ​ពិភពលោក​ (World Bank Group) ដែលរួមមាន៖

  • ធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍន៍ (IBRD) ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសដែលមានចំណូលទាប​​ និងមធ្យម
  • សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (IDA) ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសដែលមានចំណូលទាប
  • សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់វិស័យឯកជន
  • ទីភ្នាក់ងារធានាការវិនិយោគពហុភាគី (MIGA) លើកទឹកចិត្តឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគនៅបរទេស
  • មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិវាទវិនិយោគ (ICSID) ជួយវិនិយោគិនឯកជន និងប្រទេសនៅពេលមានភាពមិនឯកភាពគ្នា។

 តើការសម្រេចចិត្តក្នុងធនាគាពិភពលោកត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

ធនាគារពិភពលោកមានដំណើរការដូចស្ថាប័នសហប្រតិបតិ្តការដ៏ធំមួយដែលសមាជិករបស់ខ្លួនគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន ហើយត្រូវបានប្រតិបត្តិ​សម្រាប់ជា​ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ ចំនួនភាគហ៊ុនដែលប្រទេសមួយមានគឺផ្អែកលើទំហំសេដ្ឋកិច្ច​នៃ​ប្រទេសនោះ។ សហរដ្ឋ​អាមេរិកគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេ តាមពីក្រោយដោយប្រទេសជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ អង់គ្លេស និងបារាំង។ ភាគហ៊ុនដែលនៅសល់ត្រូវបានបែង​ចែកក្នុង​ចំណោមប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀត។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាតំណាងនៃភាគទុនិករដ្ឋាភិបាលរបស់ធនាគារពិភពលោក។ ជាទូទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងនេះគឺជារដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេស​មួយដូចជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ ឬរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគឺជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចបង្កើតគោលនយោបាយនៅក្នុងធនាគារ​ពិភព​លោក។ កិច្ចប្រជុំក្រុ​ម​ប្រឹក្សាភិបាលប្រារព្ធឡើងម្តងក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារពិភពលោក។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ  អភិបាលនៃធនាគារពិភពលោក និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិ(IMF)ទាំងអស់សម្រេចចិត្តថា មានបញ្ហាពិភពលោកអ្វីខ្លះដែលត្រូវដោះ​ស្រាយ និងពិភពលោកគួរផ្តោតលើអ្វីនៅឆ្នាំខាង​មុខ​នេះ (និងនៅអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ) ក្រោមគោលដៅរួមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅ​លើ​ពិភពលោក។

ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជួបប្រជុំគ្នាតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ ពួកគេត្រូវផ្តល់ភារកិច្ចដល់នាយកប្រតិបត្តិដែលធ្វើការនៅធនាគារពិភពលោកផ្ទាល់។ សមាជិករដ្ឋាភិបាលនីមួយៗត្រូវបានតំណាងដោយនាយកប្រតិបត្តិ។ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំបំផុតទាំង ៥ (មាន បារាំង អាឡឺម៉ង់ ជប៉ុន អង់គ្លេស និង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក) តែងតាំងនាយកប្រតិបត្តិម្នាក់មួយ ចំណែកឯប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតត្រូវតំណាងដោយនាយកប្រតិបត្តិចំនួន ១៩ រូប។ នាយកប្រតិបត្តិទាំង ២៤រូប របស់ធនាគារពិភពលោកមាននាទីត្រួតពិនិត្យដំណើរការរបស់ធនាគារ រួមមានការអនុម័តប្រាក់កម្ចី និងការធានា អនុវត្តគោលនយោបាយថ្មី រៀបចំថវិការដ្ឋបាល ផ្តល់ជំនួយយុទ្ធសាស្ត្រដល់ប្រទេសជាសមាជិក និងការខ្ចីប្រាក់ហើយ និងការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

គូសបញ្ជាក់ថា ៖ ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៧០។


ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ជំនួញប្រេងឆៅនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលបានអតិរេកខ្ពស់មិនធ្លាប់មានជាង២០ពាន់លានដុល្លារ

អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានធ្វើការប្រកាសបង្ហាញជាផ្លូវការនូវទំហំប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅក្នុងទំហំដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានគិតត្រឹមត្រីមាសទី២កន្លងទៅនេះ…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

កាកសំណល់ផ្ទះបាយ ក្លាយជាជីដ៏មានតម្លៃចំពោះដំណាំ  

ភ្នំពេញ ៖ កាកសំណល់ផ្ទះបាយដែលយើងច្រកថង់បោះចោល គរទុកមុខផ្ទះចាំគេមកប្រមូល ឬទុកយូរអាចបង្ករឱ្យមានក្លិនស្អុយនោះ អាចផលិតទៅជាជីដ៏មានជីជាតិសម្រាប់ដំណាំ និងអាចជួយកាត់…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ចីខ្នាតតូចដល់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ បាន និងកំពុងរួមចំណែកផ្តល់សេវាឥណទានខ្នាតតូចនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋាន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការឥណទានទៅ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

រដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់បានជិត ១ ៣០០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញៈ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់ និងកម្រៃផ្សេងៗ បានចំនួន ៣២១,៦ ពាន់លានរៀលស្មើនឹង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ទីផ្សារប្រេងប្រេងឥន្ធនៈកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះ ខណៈទីផ្សារលក់រាយបារម្ភពីទំនិញឡើងថ្លៃដោយ​ឥទ្ធិពល​​អតិផរណា

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ទីផ្សារលក់រាយនៅកម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ បើទោះជាសង្គ្រាម រុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែននៅបន្តរាំរ៉ៃក៏ដោយ ខណៈទីផ្សារលក់រាយនៅបារម្ភពីទំនិញឡើងថ្លៃ ស្របពេល…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ពលរដ្ឋជប៉ុនវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនមានទំនោរទៅរកទីផ្សារអាផាតមិនខ្នាតតូចមិនដល់១០ម៉ែត្រការ៉េ

អាផាតមិនខ្នាតតូច ឬ Tiny Apartments ជាច្រើនកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការនៅកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូមានទំហំមិនដល់ពាក់កណ្តាលនៃអាផាតមិនធម្មតាផងនោះ (ប្រហែលជា២០ម៉ែត្រការ៉េ)…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

តូក្យូ ពីភូមិអ្នកនេសាទដ៏តូចមួយក្លាយជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោក

បច្ចុប្បន្ននេះ ទីក្រុងតូក្យូដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយជាទីក្រុងដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាចម្រាញ់រ៉ែមាសបាន ៣ ៥៤៣គីឡូក្រាម និងចំណូលបានពីសួយសារជាង ៥,១លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល បានលើកឡើងថា កម្ពុជាទទួលបានមាស ៣ ៥៤៣ គីឡូក្រាម ស្មើនឹង ២៣២ដុំមាស គិតត្រឹមដើមខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដែលដុំមាសទាំងអស់បាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

SME Bank បានបញ្ចេញឥណទានជិត ៨ លានដុល្លារ ដើម្បីជំរុញ និងស្តារវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (SME Bank) គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានបញ្ចេញឥណទានចំនួន ៧.៧៧ លានដុល្លារអាមេរិកនៃគម្រោងថវិកាសរុប ១៥០…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការនៅត្រឹមខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ក្រោយភាពរអាក់រអួលនៃដំណើរការសាងសង់ដោយសារផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩អស់រយៈពេលជិត២ឆ្នាំ គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ…